szechenyi

A kedvezményezett bemutatása

 

Letenye Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat bemutatása
A Letenye Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1995-ben alakult meg azzal a céllal, hogy elősegítse Letenye város és kistérségében a roma lakosság társadalmi felzárkózását, hátrányos helyzetük mérséklését és életkörülményeinek javítását tűztük ki célul. Önkormányzatunk alapvető feladatai közé tartozik a cigány hagyományok és kultúra megőrzését, segítség nyújtása a Letenye és kistérségében élő elsősorban roma közösség hivatalos ügyeinek intézésében.

Mivel a cigány népességen belül is számos kisebb csoport van, melyek esetenként keverednek, egyes esetekben pedig teljesen elkülönülnek egymástól és eltérő szokás- és hagyományrendszer alapján élik mindennapjainkat, ezért fontos, hogy a módszertan, amelyet megfogalmazunk minden csoportra egyaránt alkalmazható legyen és minden esetben nagyfokú hatékonysággal tudjunk fellépni a megoldásra váró helyzetekben a módszertan alkalmazásával. A kutatásunk célja az, hogy a szakemberek véleménye alapján (úgy, hogy figyelembe vesszük a területi és országos specifikumokat) fel tudjuk állítani a módszertant, mely sorvezetőként szolgál arra, hogy a napi munkavégzést mely kritériumok, tényezők figyelembevételével kell végezni.

 

Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség (ROBÉSZ) bemutatása
A Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség (továbbiakban ROBÉSZ), 20 éve, 1997-ben alakult Letenyén, azzal a fő céllal, hogy képviselje a nagyszámú helyi roma kisebbség érdekeit és támogassa azt, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családokra. Az elmúlt időszak a Szövetség létjogosultságát igazolta, működése és támaszként történő azonosítása a helyi cigány lakosság köztudatába beépült. Szívesen és bizalommal kérik tagjai segítségét hivatalos ügyeik intézésében, első sorban hivatalos dokumentumok kitöltésében, közüzemi számlákkal kapcso-latos ügyintézésben, de minden más ügyes-bajos problémával kapcsolatban is. Jelentős részükre jellemző a funkcionális analfabetizmus, valamint a digitális írástudatlanság, ezért nagy segítséget jelent számukra, hogy nem csak a hivatalos dokumentumok kitöltésében, de az in-ternetes ügyintézésben is tudunk segíteni.

A segítségnyújtás mellett szívügyünk a roma kultúra és hagyományok megőrzése, megóvása, megismertetése és elfogadtatása minél szélesebb körben. Szeretnénk, ha a többségi társadalom megismerné a romák színes tradícióit, szokásait, ezáltal nyitottabbá és elfogadóbbá válna velük szemben. Ennek az ismerkedésnek biztosítanak keretet az általunk szervezett kulturális programok. Évente megrendezzük a tradicionális Roma Napot, ahol színes programokon vehetnek részt romák és nem romák egyaránt. Ezeken az alkalmakon igyekszünk bemutatkozási lehetőséget biztosítani a tehetséges helyi és környékbeli roma művészeknek is. Emellett rend-szeresen szervezünk különféle tematikus rendezvényeket pl. Sport napot, Mikulás ünnepséget, de vannak közös programjaink a városi óvodával és általános iskolával is.

 

A terület bemutatása, melyen a szervezet működik
A ROBÉSZ évek óta azon dolgozik, hogy elősegítse a településen élő roma nemzetiség hagyományainak megőrzését, esélyegyenlőségének javítását, a romák többségi társadalom általi elfogadását. a romák identitástudatának erősítése érdekében több programot szervezett és a településen élő romákkal együtt részt vett a környékbeli roma nemzetiségi önkormányzatok rendezvényein is. Saját szervezésű programjaik között szerepelt a Farsang, a húsvét, a Nő-nap, az Anyák napja, a Gyermeknap, kisvasutas kirándulás Csömödérbe, Mikulásnap, fenyő ünnepély, több helyszínre és alkalommal vittek el családokat strandolni. Szerveztük Hagyományőrző Tábort, kirándulást Balatonmáriafürdőre, Suliváró programot az általános iskola alsó tagozatába járó roma gyermekek számára, újra elindították a Cigány Klubot, használt ruhákat és lábbeliket osztottak, kerékpártúrát és sportnapot tartottak. Nemzetiségi önkormányzatuk kapcsolata a települési önkormányzattal igen jó, az elmúlt évben több közös programot szerveztek, városi koszorúzási ünnepségen vettek részt. Az esélyegyenlőség javítása érdekében lakossági fórumokat, képviselők részére konferenciát, önkéntes munkáról szóló tájékoztatót szerveztek. Ezeken a programokon romák és nem romák is részt vettek, amelynek köszönhetően közelebb kerültek egymáshoz a kisebbségi és a többségi társadalom tagjai. A Letenyei járás területén működő roma nemzetiségi önkormányzatokkal is jó kapcsolatokat ápolnak, együttműködnek velük közös programok szervezésében és lebonyolításában, folyamatosan megbeszéléseket tartanak a nemzetiségi önkormányzatokat érintő kérdésekben. A roma érdekeket képviselő civil szervezetekkel is együttműködnek, az ő kulturális rendezvényeiken, fórumaikon, az általuk szervezett megbeszéléseken megjelennek.zaszlo