szechenyi

Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel

 

1. alkalom
2018.06.04
Minikonferencia- Roma végzettség

Iskolaelhagyás csökkentésének lehetősége, felsőoktatásban való részvétel növelése. 
Általános iskola képzést illeti,az utóbbi időben tudatossá vált a szülőkben és a tanulókban, hogy muszáj befejezni. Nagy mértékben segítségükre vannak a roma gyerekeknek segítséget nyújtó emberek. 15 % volt, akik az általános iskolát nem fejezték be. A segítők nagy mértékben 14-15 éves gyerekek befejezzék a sulit, odaállnak. Akik a 14. korig nem fejezik be, esti tagozatokban befejezhetik. Normál idő 14 éves korig. 6-7. osztályban kihagyták, akkor felnőttként estin tehetik le! Ezen a tagozaton azt az osztályt végzik el, amelyik nekik nincs meg. Ha ez megvan, tanfolyamon vehet részt. 
Ami a középsulit illeti, van külön építőipari iskola, gazdasági 3-4 évesek, akik ebbe iratkoznak be, diákotthonokban vannak, nappali tagozatban végzik. A felsőoktatást illeti minden évben 6-7 hallgató jelentkezik, 3-an járnak egészségügyi 1 tanárképző, 1 jogi egyetemen van, 1 pedig ESÉKEn jár! Akik a felsőoktatást elkezdik, be is fejezik. Előző években tanárképzőn végeztek a tanulók! Óvodában már tevékenykednek a segítők akiknek a munkássága segít ahhoz, hogy integrálódjanak, elvégezzék a sulit. A segítők tevékenysége nem csak intézményekben, hanem családokban is folytatódik. Többen legyenek segítők, ezen dolgozók! 

  

  

 

2. alkalom
2018.06.11
Minikonferencia- Motiváció

A Tűzoltó Egyesület életében a hagyományokat tovább folytatva, a közösség fejlődése, a fiatalok egészséges életre nevelése, továbbá a helyi tűzvédelmi feladatok szakszerű (az emberek életének, testi épségének anyagi javainak, és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása) ellátása érdekében az állampolgárok Önkéntességén alapuló egyesületet alapított.

Az egyesület működési területe: Lendva város és a társ közűségek közigazgatási területe. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet, és szolgáltatásai nyitottal azokból a tagian kívül más is részesülhet. Az egyesület gazdálkodásírt bevételei alapozzák meg, azokat jelentős részben közhasznú feladatainak ellátására fordítja.

Az egyesület célja a szaktevékenység ellátásában való közreműködés, a hagyományőrzés fenntartása, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé való formálása, az ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció, a környezetvédelem, a kapcsolat felvétel hasonló tevékenységi egyesületekkel, nemzetközi, a kapcsolatok kiépítése, ápolása és a természetes emberi igények kielégítése (kulturális sport. stb.)

  

  

 

3. alkalom
2018.06.18
Minikonferencia- Utókövetés

A Mai napon 29 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Prelog partner szervezet által akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával,Letenye Város , Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok , Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 2 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. 
A tevékenységek összehangolása PRELOG Ill. 
Prelog városa, ugyanúgy, mint Letenye is, nagy gondot fordít az itt élők életkörülményeinek javítására. Különösen fontos ez azon személyek vonatkozásában, akik kedvezőtlen életkörülmények között élnek, hogy őket milyen módon és hogyan tudják bekapcsolni a közösség életébe, hogy a megfelelő módon szocializálódjanak, egyrészről, másrészről pedig, hogy a többségi társadalom is elfogadja őket. Prelog városának tapasztalatai vannak abban, hogy különös figyelemmel legyen azon EU-s projektekre, amelyeknek célszemélyei éppen ezek a kedvezőtlen életkörülmények között élő személyek. 
Az EU-s programokon kívül, Prelog városa minden évben invesztál az infrastruktúra azon területeibe, amelyeket a fogyatékossággal élők használnak, hogy minden élettevékenységük megoldott legyen. 
Ebben nagy segítségükre vannak azon civil szervezetek és egyesületek, amelyek e programok keretén belül saját terveiket is véghez viszik, illetve megkönnyítik bekapcsolódásukat a közösség életébe. 
A közös, határon átnyúló együttműködés keretében, a tudás, a tapasztalat átadásának, a jó és példaértékű gyakorlat betartásával az ilyen tevékenységeken keresztül az életminőség jobbulásához hozzájárul. 

  

  

 

4. alkalom
2018.06.20
Minikonferencia- Hagyományok szerepe a felzárkóztatásban 1. 

A Mai napon 30 fő részvételével megvalósult Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárában az alábbi témának bemutatása a Goricáni partner szervezet által akik 4 fővel képviselték a napi programot, valamint további Együttműködő partnerek bevonásával,Letenye Város , Murarátka, Becsehely Roma Nemzetiségi Önkormányzatok , Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, Fáklya Művelődési ház, részéről jeletek meg a rendezvényen. Továbbá szervezetünk vezetősége és tagjai valamint a programban résztvevő projectmenedzser és szakmai vezető és két szakmai megvalósítok voltak jelen a 3 órás rendezvényen ahol a partner szerevezettel az alábbi témákat beszéltük át. 

Az Udruga Roma Korak po korak együttműködő partnerei a projektek megvalósítása során (K O P R I V N I C A)

Az egyesületnek az eddig megvalósult projektek során az alábbi partnerei voltak : 
1. Koprivnica - Krizevac megye a Preserving Bayash language and culture Hungary and Croatia program megvalósítása során, 
2. Koprivnica városa a mezőgazdasági projektek megvalósítása során 
3. Molve Önkormányzat a romák zenei kultúrájának fejlesztése projekt során, 
4. A „Fortunat Pintaric" Művészeti Iskola , mint az előző projekt folytatása, 
S. A Podravina és Prigorje Egyesületek, mint a romák vállalkozóvá válásának nevű projekt megvalósítása során, 
6. Horvát Munkaügyi Hivatal, Koprivnica-i Kirendeltsége , a „Romák a romákért" projekt során , 
7. Koprivnica-i „A szebb holnapért" rokkant Egyesület az „Informatikai képzés fiatal romák számára" projekt megvalósítása során, 

  

  

 

5. alkalom
2018.09.15

A mai napon tartottuk meg a Hagyományok szerepe a felzárkóztatásban elnevezésű minikonferenciát Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban. 
Partnerszervezeteink - Letenyéhez hasonlóan - nagy gondot fordítanak az ott élők életkörülményeinek javítására. Különösen fontos ez a kedvezőtlen életkörülmények között élők vonatkozásában, hiszen esetükben megkerülhetetlen kérdés a helyi közösség életébe való bekapcsolás mikéntje, a hátrányos helyzetűek megfelelő szocializációja. Életkörülményeik javulásával növekszik a többségi társadalomba való integrálásuk esélye is. Mindennek érdekében kiemelt figyelemmel kísérik az erre irányuló, az adott célcsoport bevonását célzó európai uniós pályázati lehetőségeket. Ez irányú tevékenységeikben azon civil szervezetek és egyesületek támogatását élvezik, amelyek e projektek keretében saját céljaikat is el tudják érni. Ilyen célok többek között oktatási, illetve ifjúságvédelmi feladatok ellátása, fórumok, képzések, továbbképzések, szakmai tanácsadások, rendezvények szervezése többek között a cigány gyermekek nevelésének elősegítése érdekében, valamint az adott településen élő cigány csoportok kultúrájának, művészetének és hagyományainak megőrzése, és azok széles körben való bemutatása, hogy a többségi társadalom is megismerje azokat, ezáltal be- és elfogadóbbá váljon a cigánysággal szemben, megkönnyítve így az integrációt. Partnerszervezeteinkkel egyetértésben szervezetünk is azt a konzekvenciát vonta le a közös szakmai programok során, hogy a határon átnyúló együttműködés keretében elengedhetetlen a tudás, a tapasztalat átadása, a jó és példaértékű gyakorlat megosztása és átvétele. 

 

 

 

6. alkalom
2018.09.16

A Hagyományok szerepe a felzárkóztatásban elnevezésű minikonferencia utolsó alkalmát Letenyén, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban rendeztük meg, és ezúttal szervezetünk, a Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség tevékenységének bemutatásával kerestük a választ arra, hogyan építhetők be és használhatók fel és ezek a hagyományok a felzárkóztató programok során. 
Szervezetünk nagy hangsúlyt helyez a roma kultúra és hagyományok megőrzésére, megismertetésére és széles körben, a többségi társadalomban való elfogadtatására is. Ez utóbbi azért is rendkívül fontos, mert a romák színes tradícióinak, szokásainak megismerésével csökkenhetne a szegregáció, a többségi társadalom tagjai is nyitottabbá és elfogadóbbá válnának a romákkal szemben. Ezt szorgalmazva rendezzük meg kulturális programjainkat is, melyek alkalmával bemutatkozási lehetőséget kínálunk a tehetséges helyi és környékbeli roma művészeknek is, de a helyi óvodával és általános iskolával karöltve is szervezünk rendezvényeket, mely azért is különösen fontos - és ebben partnereink is megerősítettek bennünket -, mert segíti az óvodai és az iskolai nevelésben a másság elfogadását. A gyerekek még fogékonyabbak, befogadóbbak, ezért úgy véljük, ha ezeken a területeken jelentősebb szerepet kapna a cigányság kultúrája, akkor a kisebbséghez tartozó gyerekek is érezhetnék, hogy a számukra fontos, identitásukat meghatározó kultúra is el- és befogadható, büszkék lehetnének, így csökkenne bennük a szegregáltság érzése, vagyis nagy mértékben hozzájárulhatnánk a romák társadalmi elfogadásához, ami természetesen messzire mutatna: közvetve életkörülményeik, életminőségük javítását is előmozdíthatnánk. A partnerszervezetekkel egyetértésben feltételezzük, hogy ha a felzárkóztató, a romákat támogató programok megvalósításába a kulturális értékeket, hagyományokat is beágyaznánk, úgy a programok maguk is sokkal inkább kézzelfoghatóbbá válnának mind a roma, mind a nem roma résztvevők számára.  

 

 

Összefoglaló a programról

A közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel programsorozat keretében mini konferenciák lettek szervezve. Szó esett a roma végzettségről, melynek középpontjában az iskolaelhagyás csökkentése állt. Itt kitértek arra, hogy a segítők már óvodás korban elkezdik a tevékenységet a gyerekekkel, ennek következtében már egyre tudatosabbak a szülők és tanulók, így egyre többen fejezik be az általános iskolai tanulmányaikat. Fontos kiemelni, hogy a segítők már nem csak intézményekben, de a családoknál is végzik a tevékenységüket. A második alkalom a motivációra épült. Itt a tűzoltó egyesület szemléltette tevékenységeit, melyek hatással vannak az ifjúság motiváltságára. A harmadik eseményen a mini konferencia témája az utókövetés volt Prelog városa által. Koprivinca a negyedik alkalom során a hagyományok szerepének felzárkóztatásáról beszélt, ahol kiemelten szemléltette az egyesület eddig megvalósult projektjeit és a projekt partnereit. Az ötödik foglalkozáson szintén a hagyományok szerepéről volt szó a felzárkóztatás érdekében. Megállapításra került, hogy a partnerszervezetek nagy figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetűek megfelelő szocializációjára és az életkörülményeik javulásával növekszik a többségi társadalomba való integrálásuk esélye is. Szervezetünk egyetértve a partnerszervezetekkel az a következtetést vonta le a közös szakmai programok során, hogy a határon átnyúló együttműködés esetén elengedhetetlen a tudás, a tapasztalat átadása, a jó és példaértékű gyakorlat megosztása és átvétele. Az utolsó alkalom során nagy hangsúly került a roma kultúra és hagyományok megőrzésére, megismertetésére és széles körben, a többségi társadalomban való elfogadtatására is. Ez azért is fontos, mert a roma közösség széleskörű hagyományokkal rendelkezik és ezek ismerté válása csökkentené a társadalmi széthúzást. A mini konferencia során megállapításra került, hogy a gyerekek körében nagyobb sikereket érnének el az elfogadás kialakításával, hiszen ők még fogékonyabbak és elfogadóbbak.

 zaszlo