szechenyi

Külföldi együttműködő partnerek

 

A projekt megvalósításában 4 külföldi partnerszervezet van segítségünkre.

  • Udruga za Boljitak Roma Medimurja (Horvátország)
  • Tourist Board of the Koprivnica-Knzevci Country (Horvátország)
  • PDG-OTE Lendva (Szlovénia)
  • Town Prelog (Horvátország)

Együttműködő szervezeteink úgy kerültek kiválasztásra, hogy a velük folytatott együttműködés a lehető legjobban elősegítse a projekt megvalósulását. A választott szervezetek mind más-más területről kerültek bevonásra, elősegítve ezzel, hogy a különböző területeken adódó specifikus problémák is kivizsgálásra kerüljenek.

 

Udruga za Boljitak Roma Medimurja (Horvátország)
Az együttműködő szervezet alaptevékenysége révén óvodai és általános iskolai gyermekek részére dolgoz ki programjavaslatokat. A szervezet több esetben kapcsolódik be a pedagógusok és az egyéb szakemberek munkájába a nevelés kiegészítése céljából. A szervezet további célja a folyamatos együttműködés fenntartása a szülőkkel, az életminőség javítása, a szabadidő aktív eltöltésének szervezése gyermekek, nők és időskorúak részére, szakkörök, előadások, szemináriumok tartása, találkozók, sportesemények megrendezése.
Az egyesület a fentieken túl fontosnak tartja a történelmi, kulturális és művészeti értékek és kuriózumok megőrzési feltételeinek biztosítását. Kiadványokat hoz létre ennek érdekében, valamint az Egyesület tagjai részére nyilvános fellépési lehetőséget biztosít, valamint képzi őket a rádiós vagy más médiatevékenységekre.
Programjai célja az emberi környezet védelmének támogatása, az ökológiai tudat fejlesztésem az egészséges környezet felé való fordulás és érdeklődés, valamint a biológiai egyensúly megtartása.

 

Tourist Board of the Koprivnica-Krizevci Country (Horvátország)
A szervezet Kapronca város turizmusával foglalkozik elsődleges tevékenysége során. Mint turizmussal foglalkozó szervezet, célja, hogy a várost és annak környékét minél vonzóbbá tegye az ide látogatók számára. Figyelembe véve, hogy a turizmus mennyire sokrétű, így annak vizsgálata, hogy egy város mennyire jelentős turisztikai célpont, hosszas vizsgálatok alapján deríthető ki. A turizmusra hatással van a város infrastruktúrája, látványosságai, tömegközlekedési rendszere, de ugyanilyen fontos pont a lakosság. Az ott lakó személyek mind külső mind belső tulajdonságai meghatározzák egy település turisztikai képét. Az együttműködő szervezet törekszik arra tevékenységei során, hogy ne csak az általános jellemzőket vegye figyelembe, hanem a humán jellemzőket is. Ennek eredményeként vizsgálja azt is, hogy az adott településen milyen hatása van a képzettségnek, a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek számának növekedése. Tekintettel arra, hogy a projektünk során tevékenységeink hasonló területen valósulnak meg, ezért az együttműködő szervezet nagyban hozzájárulhat kutatásunkhoz.
A szervezet főtevékenysége a turisztika, értékeik propagálása, megismertetése nemcsak megyéjükben, hanem országhatáron túl, az Alpok - Adria régióban. Ezért együttműködnek Ausztriában Gradistyei horvát egyesületekkel, Szlovéniában Velenje és Lendva környéki kulturális, képzőművészeti körökkel, így a Fáklya Művelődési Központtal is.

 

PDG-OTE Lendva (Szlovénia)
A Lendván működő önkéntes tűzoltó egylet is együttműködő partnerünkként kerül bevonásra a projektbe. A szervezet fő tevékenysége az egyesület fenntartása, az egyesület propagálása kulturális rendezvényeken, tűzoltó bemutatókon, a településfejlesztés, a helyi értékek képviselete, valamint szociális szolgáltatások biztosítása a helyi lakosoknak.
Célcsoportja az ifjúság és az aktív korosztály.
A szervezet célcsoportja a helyi lakosság. Az együttműködő partner célja, hogy szociális jut-tatásokat biztosítson a lakosság részére, hogy a helyi értékeket erősítse, képzéseket szervez-zen, elősegítse a munkanélküliségből és a hátrányos helyzetű családi háttérből való kitörést. A szervezet gyakran végez nem feltétlenül tűzoltói, inkább szociális feladatokat. A hátrányos helyzetű, roma lakosság támogatását. Az együttműködő partner, figyelembe véve a szociális munkáját, fontos információkkal szolgálhat a projektünkkel kapcsolatban, amik elősegíthetik a fejlesztés megvalósulását.

 

Town Prelog (Horvátország)
Perlak (horvátul Prelog) város és község Horvátországban, Csáktornyától 15 km-re keletre a Dráva bal partján fekszik, Muraköz megyében található 4288 főt számláló település, Letenye testvérvárosa. Ma a lakosság több mint 50%-a az iparból, 23 %-a kereskedelemből és vendéglátásból, 18 %-a mezőgazdaságból él.   A városban bíróság, iskola, sport és tűzoltó egyesületek, rendőrség működik. A város folyamatosan bővül és fejlődik. Az önkormányzat minden települést érintő szakterületen dolgozik, de kiemelkedő tevékenysége a kulturális együttműködések, civil szervezetekkel, egyesületekkel való közös munka. A település lakosságának igyekszik minden feltételt, szolgáltatást megteremteni az életminőség javítása érdekében. Az együttműködés keretében lehetőség nyílik a nemzetközi kapcsolatok építésére és szakmai kapcsolatok kialakítására. Az Önkormányzat a fejlesztési lehetőségeket megragadva irányítja a település életét, így a folyamatosa pozitív változás érzékelhető.

 

Udruga za Boljitak Roma Medimurja (Horvátország) beszámilója a programról

A Muraközi Romák Jobbításáért Egyesület nagyon hasznosnak ítéli meg az országhatárokat átlépő, nemzetközi együttműködéseket, mert a projekt nagyon jól illeszkedik szervezetünk portfóliójába.

Nemcsak fizikálisan és térben voltunk és vagyunk nagyon közel egymáshoz a letenyei partnerrel – 7 km – hanem lélekben is mi voltunk legközelebb egymáshoz, amit a környezeti közelség is determinált, valamint roma nemzetiségünk identitása és a köztünk lévő sok társadalmi és kulturális hasonlóság, hasonló problémáink, törekvéseink, erőfeszítéseink és örömeink, eredményeink is.

Az új értékeket ismertünk meg az együttműködés során, ami a szíves vendéglátás, vendégszeretet, empátia, segítőkészség, önzetlenség minden szituációban, valamint a partnerszervezetek kulturális programjai voltak a legnagyobb hatással mindenkire, így minden közösség nagy lelkesedéssel és odaadással prezentálta gazdag hagyományait.

Természetesen valamennyi partnerszervezetet megismerhettük, alapos betekintést nyertünk egymás szervezeti életébe, munkájába. Láthattuk ki milyen problémákkal küzd, ami sok esetben nagyon hasonló volt. Megismerkedhettünk a partnerszervezetek vezetőivel, érdekes előadásokkal és széles látókörű szakemberekkel

A programokat egyértelműen pozitívan értékeljük. Bár voltak kisebb zökkenők, de a helyi vezetők rugalmasan megoldották a problémákat. Tehát összességében jónak ítéljük.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal teljes összhangban tudtunk együttműködni. A projektmenedzserrel, szakmai vezetővel és a szakmai megvalósítókkal is jó munkakapcsolatban dolgoztunk.

A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása érdekében lebonyolított program, amely a gyerekek iskolaelhagyásának csökkentéséről szólt, szerintünk sok tanulsággal, használható tapasztalattal eredményesnek és sikeresnek mondható.

Nekünk nagyon megérte a részvétel. Új szervezetekkel és emberekkel építettünk munkakapcsolatokat. Azon túl több baráti viszony is létrejött. A sok közös gond felismerésében közösen tudtunk gondolkodni, megoldásokat keresni. Érdekes, hasznos előadásokat hallhattunk. Megismerhettünk új módszereket és hatékony gyakorlati lépéseket.

 

Tourist Board of the Koprivnica-Krizevci Country (Horvátország) beszámilója a programról

A Koprivnica turisztikai közösség nemcsak a helyi értékeket és turisztikai nevezetességeket tartja fontosnak, ezen általános jellemzőkön túl figyelembe veszi a humán jellemzőket is. Tudjuk, minél kevesebb a hátrányos helyzetben élők száma városunkban és környezetében, annál kedvezőbb a turisztikai megítélésünk is. Ezért nekünk is kell a hátrányok leküzdésén vagy csökkentésén dolgoznunk. Így a Dráva mentén Koprivnica szebbik arcát tudja mutatni az ide látogató turisták, vagy más céllal érkezők számára. Új képzési metodikákat és megoldási lehetőségeket ismertünk meg, ezért hasznos volt nekünk a részvétel.

Megismertük Letenye – a Mura Városa és környéke nevezetességeit, az épített és természeti környezet értékeit, amiket jó szívvel ajánlunk saját partnereinknek. De fontos érték volt számunkra nyitott, barátságos hangulat, a segítés, a tapasztalatok megosztása egymással.

A mi csapatunkra a sok látnivaló, a sokszínű és lüktető roma kultúra, a magyar gasztronómia és vendéglátás volt legnagyobb hatással. Ezek az értékek közös nevezőt jelentenek tevékenységünkben, és irányt szabnak kapcsolataink bővítésének is.

A programok érdekesek voltak, láthattunk sok helyi nevezetességet, aztán a műhelymunkákban megoszthattuk egymással tapasztalatainkat, a jó gyakorlatokat, leginkább a hátrányos, nehéz helyzetben lévő közösségek és egyének tekintetében.

A roma nemzetiségi szervezetekkel jól tudtunk együttműködni. A turisztikai elemek vonzerőt jelentenek, és a turisztikai ágazat úgymond „felszippanthatja” a hátrányos helyzetben lévőket az értékek, látnivalók gondozása és karbantartása tekintetében. A projektmenedzsment hatékonyan organizálta, bonyolította és segítette a közös munkánkat. Nyelvi nehézséget könnyen megoldottuk a tolmácsok közreműködésével.

Megismerhettük a partnerszervezeteket, agilis és elhivatott vezetőket, tagságuk egy részét, horvát és magyar, szlovén oldalról is értékes embereket, a roma kultúra színes képviselőit. Felkészült, széleskörű tudással rendelkező szakembereket, előadókat.

A programok tematikusak voltak. Sok érdekességet, információt hallhattunk és láthattunk. És általában gördülékenyen zajlott a munka. Tartalmasak voltak.

Fentebb is említettem, hogy sok újdonságot láttunk és hallottunk. Sok tapasztalatot szereztünk más szakemberektől és hatékony módszereket a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében. A mi turisztikai szakterületünk sajátos eszközrendszerével valamelyest tud segíteni a problémák leküzdésében és a különbségek csökkentésében. (pl. hátrányos helyzetűek foglalkoztatása bizonyos látnivalók állagának megőrzésében)

Összefoglalva pozitívnak értékeljük a projektet és partnerségünket.

 

PDG-OTE Lendva (Szlovénia) beszámilója a programról

A szlovéniai Lendván működő önkéntes tűzoltó egylet a projektmenedzser ismeretsége révén került együttműködő partnerként a projektbe. A tűzoltó tevékenységen, bemutatókon túl a csoport aktívan részt vesz Lendva község és környéke kulturális életében, a helyi értékek képviseletében, valamint szociális téren is segíti a lakosokat. Fő célcsoportunk az aktív korosztály és az ifjúság. Szervezetünk gyakran végez nem alapvetően tűzoltó, hanem inkább szociális jellegű feladatokat. Segítjük a hátrányos helyzetű családi háttérből való kitörést, a hátrányos helyzetű és roma származásúak támogatását, hogy közösségünkben célt és lehetőséget adunk ezen személyeknek a felzárkózásra és integrálódásra. Ez a transznacionális projekt jó lehetőséget adott arra, hogy ezeket az egyesületi csoportcéljainkat erősítsük a nemzetközi együttműködésben. Sok hasznos tapasztalatot szereztünk, amiket fel tudunk felhasználni a munkánk során.

Új értékeket jelentettek a partnerszervezetek, a többféle szervezet nemzeti, nemzetiségi és tevékenységbeli különbözősége és kultúrája. A bajtársiasságon túl az egymás tisztelete és elfogadása, a helyzetükbe való beleérző képesség volt érezhető.

A PGD-OTE Lendava számára tulajdonképpen ezek a felsoroltak voltak nagy hatással, hogy annyi különféle csoport és személy miként tud összehangolódni és közösen dolgozni az adott cél megvalósításáért.

A roma nemzetiségi szervezetekkel jól tudtunk összedolgozni és a projekt vezetőivel és megértettük egymást, meg a szakmai megvalósítókkal is. Ők mondták a feladatokat, mi pedig igyekeztünk azokat megvalósítani.

A programok összetettek és érdekesek voltak, sok tanulságot adtak az ilyen jellegű szociálisnak is nevezhető közösségi munkában.

Természetesen megismerkedtünk a nemzetközi partnerszervezetek képviselőivel, a résztvevő csoportjaikkal, az előadókkal, a kérdőíveket irányító szakemberekkel. Sokféle emberrel, akikkel jól tudtunk együttműködni, mert megtaláltuk a közös hangot. Könnyen meg is értettük egymást nyelvileg, hiszen mi muravidéki magyarok vagyunk, ezért a letenyeiekkel nem volt gond, és a horvát szervezetekkel sem, hiszen régen Jugoszláviába tartoztunk.

Találkoztunk új emberekkel, sok hasznos tapasztalatot szereztünk. Látjuk, hogy a tűzoltó csapatunk jó úton jár, mert be tudjuk építeni egyletünkbe a hátrányos helyzetű fiatalokat is, akik jó példákat láthatnak maguk előtt, és a közösségünk hasznos tagjává válhatnak. Volt sok érdekes program és jó élmények, új ismerősi kapcsolatok. Meghívásokat kaptunk a többi horvát partnerszervezet településeire (Prelog, Koprivnica), ahol sok látnivaló van és tudunk majd kirándulni is oda.

 

Town Prelog (Horvátország) beszámilója a programról

A „Perlak Híd” egyik legjelentősebb egyesület, amely Prelog város területén működik. Hátrányos helyzetű személyekkel foglalkozik, valamint mozgáskorlátozottak és rokkant személyeket tömörítő közösség.

A szociális gondoskodás mellett a régi hagyományok és szokások megőrzésén munkálkodik, valamint a kultúra és a történelmi érdekességek átvitele és átadása a következő időszakban az új felnövekvő generációnak. Mindezt a hátrányosa helyzet csökkentésével, a különbségek lefaragásával.

Letenye testvérváros a Mura túloldalán, és nemzetiségi kisebbségi projektje, a ROBÉSZ pályázata számukra is hasznos volt. Sok új információ, ötlet munkamódszer hangzott el, amik segítették és most is alkalmazhatók munkánkban.

Új értéket jelentettek nekünk: az odafigyelés és segítés minden korosztály számára, a műhelymunkák és konferenciák alkalmával a komolyság és fegyelmezettség, a könnyebb kulturális programok esetében pedig az önfeledt közös ünneplés. És mindenkinek egyaránt fontos volt, hogy valamennyi partnerszervezet és azok tagsága egyformán szívélyes bánásmódban részesült a szervező házigazdák részéről.

Egymás szervezeteinek megismerése, a különböző egyesületek bemutatkozása és a találkozások alkalmával a közvetlen, baráti hangnem és új kapcsolatok alakulása nagy hatással volt a mi közösségünkre.

Az együttműködés tekintetében jó tapasztalatokat szereztünk. A Roma nemzetiségi Önkormányzat és a ROBÉSZ végig jó házigazda volt. A projektvezető csapat is segítőkész volt, a nyelvi nehézségeket is áthidaltuk, mert a projektmenedzser és a szakmai vezető perfekt horvát nyelven kommunikált, és a szakmai megvalósítók esetében is segítségre volt fordító.

A programok jól felépítettek voltak, célirányosak és sokszínűek. Voltak komoly dolgok és vidám programok is. Hasznosan töltöttük az időt, érdekes és változatos alkalmak voltak. A prelogi csoport pozitívan vélekedik ezekről.

Megismerkedtünk a magyar, szlovén és a közeli muraközi és koprivnicai közösségekkel, tagságával. Érdekes emberekkel találkoztunk, sok különböző sorssal és élethelyzettel. Ezek megismerése mindannyiunk számára tanulsággal szolgált.

A programok változatosak voltak, tartalmas és érdekes előadásokkal, beszámolókkal, sok tapasztalattal. Minden tekintetben előrevivő volt.

Egyértelműen megérte a részvételünk. Megismertük más országok polgárait, kultúráját. A hátrányos, nehéz helyzetben lévők problémáit, gondjait és örömeit is. Új módszereket és lehetőségeket, amik a prelogi munkánkat segíthetik. Sok jó munkakapcsolat és interperszonális kontakt alakult. Tovább erősítettük a Prelog és Letenye város testvér-települési kapcsolatait.

 

 zaszlo